torsdag 9 februari 2012

Resultaten i skolan och läraryrkets attraktivitet

Igår lämnade jag en interpellation till kommunfullmäktige. Den handlar om att resultaten i våra skolor måste förbättras, som Folkpartiet skrivit i en motion 2011. Vi har pekat ut målsättningen att alla elever som började i högstadiet hösten 2011, ska nå minst godkänt i alla ämnen när de lämnar grundskolan 2014.

För att närma sig och uppnå sådana mål krävs ett mycket gott ledarskap på alla nivåer. Allra viktigast är ledarskapet i klassrummet, det vill säga lärarens roll . Därför är det viktigt att våra lärare får goda möjligheter och uppmuntran att utvecklas och fler måste söka sig till läraryrket. Men i Sverige har vi svårt att fylla utbildningsplatserna, medan det i Finland lär finnas tio sökande till varje plats.

Samtidigt hör lärarna till dem i kommunerna, som har haft allra sämst löneutveckling mellan 2000 och 2010. Sämst har utvecklingen varit för gymnasielärare i allmänna ämnen (28,1 procent att jämföras med 43,6 procent i snitt för samtliga anställda i primärkommuner), tätt följda av grundskollärare och gymnasielärare i yrkesämnen. Det säger sig självt att detta inte gynnar ökande antal sökanden till lärarutbildningarna.
Därför bör Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), och inte minst vår kommun, bejaka en höjning av lärarlönerna utöver genomsnittet. Det bör bland annat ske genom större karriärmöjligheter och lönespridning i lärarkollektivet, för att uppmuntra ambition och utveckling. En del i detta bör vara att utnyttja regeringens satsning på fler lektorer i skolorna.

I interpellationen frågar jag därför kommunledningen om man vill medverka till att höja läraryrkets status och om man ser lärarnas karriärmöjligheter och löner som viktiga faktorer för höjd lärarstatus. Jag undrar också om kommunledningen är beredd att aktivt medverka i regeringens satsning på fler lektorstjänster i grundskola och gymnasium.

Inga kommentarer: