fredag 15 mars 2013

Skolan, segregationen och vinsten

Det pågår livliga diskussioner om det fria skolvalet och segregationen och om friskolor och deras eventuella vinster. Uppsala Nya Tidning har nyligen publicerat en ambitiös serie artiklar och ledare med tonvikt på just skola och segregation, till exempel 26 februari Många från Sunnersta väljer friskolor1 mars Dåliga skolor väljs bort och 4 mars "Det fria skolvalet bryter segregationen".

Det är bra att tidningen behandlar problematiken ur olika aspekter, vilket syns redan i rubrikerna. Självklart kan det fria skolvalet ge upphov till segregation, som framgår av den första artikeln ovan, men också skapa möjligheter att bryta segregationen, vilket speglas i den sista. Ledaren (den mittre artikeln ovan) analyserar situationen mer ingående och konstaterar att "Det fria skolvalet är inte okomplicerat, men det ger snart besked om läget på skolan nära dig" och att "En kunnig och tydlig ledning är nyckeln till framgång för alla verksamheter".

Ledarskapets betydelse bekräftas ständigt av verkligheten. Det går att vända en dålig utveckling om man verkligen vill och har rätt kompetens. Ett exempel bland många är kommunala Gottsundaskolan i Uppsala där framför allt pojkarnas meritvärden i årskurs 9 på fyra år höjts från att ha legat långt under genomsnittet i Uppsala till att ligga klart över (och faktiskt något högre än flickornas) enligt Skolverkets databas Siris . I Tierp har under samma period flickorna höjt sina resultat rejält (för att nu ligga i nivå med Gottsundaskolan) medan pojkarnas resultat sjunkit för att nu ligga långt sämre än Gottsundaskolans pojkar (och Tierps flickor). Situationen i Tierp är självfallet helt oacceptabel.

Exemplen ovan visar att resonemanget om fritt skolval och segregation kan och bör föras, men inte får skymma de verkligt viktiga frågorna om politiskt och professionellt ledarskap. Bra skolor kan och ska inspirera andra. Duktiga ledare och pedagoger ska premieras. Jantelagen hör inte hemma i ett civiliserat samhälle.

När det så gäller frågan om vinst och förlust, tycker jag att man bör fundera över vilket som är störst förlust (eller vinst) för samhället - företaget som sköter sin skola exemplariskt och med goda resultat men gör en vinst (placerad efter eget gottfinnande men inom lagens råmärken), eller den misskötta kommunala skolan som ger många av sina elever en dålig start i livet. Svaret borde vara självklart - det är kvalitet som räknas. Brist på kvalitet är dyrt. Mycket dyrt.

torsdag 14 mars 2013

Grattis Sverige och Cecilia!


Det totala antalet platser i Europaparlamentet kommer att minska något till 751 mandat i och med valet till parlamentet nästa år. Detta, plus Kroatiens inträde i EU, gör att elva länder kommer att förlora varsitt mandat.

Vår parlamentsledamot Cecilia Wikström har tagit strid för att Sverige ska få behålla sina 20 mandat (vilket inte var fallet i ursprungsförslaget) och nu vunnit striden i parlamentet med bred marginal. Segern är inte orättfärdig utan innebär att Sverige och Österrike får ungefär lika många platser per invånare, vilket inte skulle varit fallet utan Cecilias insats.

Grattis Sverige och grattis Cecilia! Nu är det dags för regeringen att förvalta resultatet!


Läs mer på Cecilia Wikströms blogg - Ögonblick i Europa.

tisdag 5 mars 2013

Ungdomsjobb genom introduktionsanställningar

"Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL/Pacta) tar ytterligare steg för att ge ungdomar arbete och säkra kvaliteten i välfärden. Detta genom ett avtal om att införa arbetslivsintroduktionsanställningar", rapporteras i ett pressmeddelande från SKL i slutet av februari. Avtalet ger möjlighet till anställning för ungdomar på 75 procent och utbildning och introduktion på 25 procent.

Detta är en utmärkt möjlighet för ungdomar att få inträde på arbetsmarknaden och för kommunerna att säkra personaltillgången i samband med alla väntade pensionsavgångar den närmaste åren.


Nu är det upp till till kommunerna - också vår - att se möjligheterna och ta sitt ansvar. Folkpartiet lyfte den här frågan till kommunfullmäktige i vår motion Unga ska ha jobb! för snart ett år sedan. Kommunledningens svar har dröjt, men nu (om inte förr) finns det inte längre några skäl att tveka. Kommunen måste ta sitt ansvar både för våra unga och för kompetensförsörjningen.


Bokslut i Tierp

Jag läser i UNT 5 mars om kommunens bokslut för 2012, som tydligen slutar på ett mycket litet plus men med ett stort underskott (30 miljoner) på den sociala sidan.

Jag har ännu inte sett bokslutet, men problemen med de sociala utgifterna är ju ständigt återkommande. Det är en klen tröst att Tierp inte är ensamt om detta. Ett väl fungerande förebyggande arbete borde kunna stabilisera och på sikt minska kostnaderna.