onsdag 26 januari 2011

Bra om kommunen tar bostadsfrågorna på allvar

Nu ska Tierps kommun ta fram en bostadsförsörjningsplan, skriver UNT 21 januari. Det är inte en dag för tidigt! När kommunalrådet Bengt-Olov Eriksson (S) så sent som i kommunfullmäktige i november 2009 besvarade min interpellation i ärendet var budskapet ett annat. Då var det att döma av svaret ett fullständigt onödigt, nästan skadligt, dokument. Efterfrågan på bostäder var enligt kommunalrådets uppfattning inte tillräckligt stor.

I själva verket fanns det ett betydande behov redan då, samtidigt som närheten till Upptåget och motorvägen borde ge goda möjligheter till expansion.

Tierp har förlorat tid, men det är mycket välkommet om majoriteten börjar vakna.

lördag 22 januari 2011

Olika men ändå lika

På Tierps bibliotek visas (tyvärr sista dagen idag) en väldigt fin utställning som heter Olika men ändå lika. Det är elever från samtliga årskurser på Stammen vid Aspenskolan i Tierp som ställer ut måleri, collage och poesi på det angelägna temat. Jag blev oerhört imponerad av både innehåll och form. Det vore trevligt om utställningen på något sätt kunde göras tillgänglig under längre tid.

onsdag 19 januari 2011

Värnskatten

I sin debattartikel Värnskatt driver kunskap utomlands i Svenska Dagbladet 14 januari skriver riksdagsledamoten Isabella Jernbeck (M) om det absurda i att experter från utlandet, för en tid bosatta i Sverige, får dra nytta av en "expertskatt". Denna innebär ett undantag från den extrema beskattningen av höga inkomster och utgör enligt Jernbeck en påminnelse om "att det är den statliga inkomstskatten i allmänhet och värnskatten i synnerhet som är den riktiga expertskatten, det vill säga den skatt som drabbar så kallade experter". Hon pläderar därför för borttagande av värnskatten.

Man kan inte annat än hålla med. Den så kallade värnskatten driver kunskap utomlands och hämmar tillväxt och utveckling - och därmed framtida välfärd, vilket också konstateras i Alliansens valmanifest. Slopandet av värnskatten är på mycket goda grunder en viktig fråga för Folkpartiet.

Invandring, SD och Svenskt Näringsliv

I en debattartikel i Svenska Dagbladet 14 januari försöker de så kallade Sverigedemokraterna (SD) slå mynt av beräkningar från Svenskt Näringsliv. Idén är förstås, som alltid, att minska rörlighet och invandring och att försöka ställa folkgrupper mot varandra. Bland annat hävdar de att "Enligt till exempel Svenskt Näringsliv så skulle en sverigedemokratisk invandringspolitik spara in cirka 20 miljarder kronor redan första året", vilket skulle väl täcka ett femte jobbskatteavdrag.

I Svenskt Näringslivs replik Tvärnit för jobbskatteavdrag utan invandring betraktas SD:s resonemang som rent nonsens. Läs den! Bland annat konstaterar man att "Partiets ultimatum för att stödja ett jobbskatteavdrag blir lika ihåligt som andra löften från partiet – de har inte råd."

Svenskt Näringsliv vet att rörlighet och invandring behövs för utveckling och god ekonomi i Sverige lika väl som i andra länder och pläderar för en förbättrad integration. Utmärkt!

söndag 16 januari 2011

Valuta och elpriser slår mot Karlit

Karlit i Karlholmsbruk, som tillverkar MDF-skivor, varslar nu 15 personer om uppsägning rapporterar UNT och Arbetarbladet  13 januari. UNT skriver dessutom om detta redan 18 december. Orsaker till produktionsminskningen är höga elpriser och att kronan stärkts mycket jämfört med euron.

Problemen pekar på två olyckliga omständigheter i svensk politik, nämligen decenniers undermåliga energipolitik och att Sverige inte anslutit sig till eurosamarbetet.

Sverige behöver kärnkraften som det jämte vattenkraften realistiska alternativet till fossila bränslen. Det är bra att regeringen efter decenniers tankeförbud öppnat för möjligheten att ersätta gamla reaktorer med nya. Men varför stanna där? Regeringen bör mer aktivt driva på i dessa frågor och även öppna för byggandet av helt nya reaktorer.

Lika trevligt som det kan vara att handla billigt som svensk turist i Europa idag, är det naturligtvis för svenska bygg- och inredningsföretag att handla MDF-skivor utomlands och tjäna 20 procent på valutan. Men det säger sig självt att situationen för Karlit blir svår. Företagen behöver stabila förhållanden. Eurosamarbetet är en central del i detta - Sverige behöver Europa och Europa behöver Sverige. Det är enligt min mening precis sådant som euron det europeiska samarbetet bör handla om - inte klåfingrande i saker som bara irriterar och inte för samarbetet framåt.

torsdag 13 januari 2011

Överklaga betyg?

Igår presenterade den av regeringen tillsatta utredningen om elevers möjlighet att överklaga betyg sitt slutbetänkande Riktiga betyg är bättre än höga betyg. Enligt förslaget skulle slutbetyg i nian och kursbetyg i gymnasiet kunna överklagas och omprövningen göras av rektor. Utbildningsminister Jan Björklund vill lyssna på remissinstanserna, men säger preliminärt nej till genomförande av förslaget (Dagens Samhälle 12 januari). Bakgrunden är den byråkrati, extra dokumentationsarbete för lärarna och kostnader som förslaget skulle föra med sig.

Jag tror att utbildningsministerns bedömning är helt riktig. Betygen ska vara rätt från början och regering och Skolinspektion arbetar för en striktare betygsättning. Tidigare betyg ger också enskilda elever och andra goda möjligheter att reagera på uppenbara felaktigheter - utan extra byråkrati.

måndag 10 januari 2011

Partier och liberalism

"Hur får Sverige en starkare liberalism?", frågar sig ledarskribenten i UNT 10 januari, delvis utifrån artiklar i Liberal Debatt. Det är en väldigt viktig fråga, som verkligen förtjänar att diskuteras. Däremot tror undertecknad att den i Liberal Debatt väckta och i UNT refererade idén om att detta skulle åstadkommas genom en sammanslagning av Folkpartiet och Centerpartiet åtminstone är alldeles för tidigt väckt.

Det som krävs är enligt min mening inte i första hand "enkla" tekniska lösningar utan en seriös politisk och ideologisk diskussion. Och en sådan har bland andra Håkan Holmberg och Karl Rydå på UNT:s ledarredaktion mycket förtjänstfullt pläderat för, inte minst på senare tid. En sammanslagning mellan två partier torde också vara ungefär så långt från enkel man kan komma och utan en omfattande ideologisk diskussion dömd att misslyckas (åtminstone om man menar allvar med att stärka liberalismen). UNT:s ledare anser dessbättre också att "Liberal Debatts modell idag kan te sig orealistisk".

Det centrala i liberalismen är för mig att den placerar individen i centrum, inte nationalitet, religion eller "klass", och att den bejakar förnuft, utveckling, öppenhet mot omvärlden och kritisk diskussion. Det finns många liberaler utanför partierna och man kan inte inskränka detta till en fråga om partier, men Folkpartiet har en viktig roll i att föra liberalismen och den liberala debatten framåt. Lyckas vi och andra väl med detta kan detta också på sikt påverka partistrukturen.

fredag 7 januari 2011

Pendlarna är viktiga!

UNT debatt 7 januari skriver Allians för Tierp (med undertecknad som en av skribenterna) om problemen för Tierps många pendlare efter det att SJ dragit in flera av regiontågens stopp i Tierp. Agerandet är bedrövligt och försvårar både för pendlarna och utvecklingen av centralorten. Det måste rimligen ses som ett exempel på problem med SJ:s dominans och bristen på konkurrens. En ensam aktör har större möjligheter att agera självsvåldigt och utan tillräcklig hänsyn till kunderna. Det vore bra om UL eller någon annan aktör kunde fylla luckan med snabba förbindelser om SJ sviker.

Om vådan av tankeförbud

Den svenska kärnkraften har ju haft en hel del problem de senaste åren, vilket också har bidragit till höga elpriser och gjort att Sverige utmärker sig som ett av de länder som haft sämst tillgänglighet. Det finns säkert många förklaringar till detta, bland annat de uppgraderingar som är på väg att genomföras och som uppenbarligen stött på fler problem än väntat. Men det tankeförbud som rått på kärnkraftens område under tre mörka decennier kan åtminstone knappast ha underlättat underhåll och utveckling eller lockat lika många kvalificerade studenter till området, som annars kunde varit fallet.

Hur beslut om ett sådant tankeförbud över huvud taget kunde fattas i ett fritt och demokratiskt samhälle är i sig obegripligt. Man behöver inte fundera över konsekvenserna av tankeförbud på olika områden, facit finns ju från diverse diktaturer och resultaten är alltid negativa.

Till all lycka har tankeförbudslagen upphävts av alliansregeringen. Det är dags för ny kärnkraft!

tisdag 4 januari 2011

Grattis RUT!

Vad kan passa bättre än att ägna första inlägget på länge åt en liten namnsdagsgratulation? Alltså - GRATTIS RUT! - med namnsdag 4 januari. Mitt grattis riktar sig förstås till alla som heter Rut, men inte minst till skatteavdraget med samma namn. Alliansregeringens avdrag för hushållsnära tjänster har ju blivit en stor framgång, som lett till många nya företag och hederliga affärer. Och populariteten växer. Bort försvinner pigdebatten - det märkliga jante-resonemang som hävdade att servicejobb skulle vara skamliga på något sätt. Man kan fundera över hur resonemanget kunde uppstå. En del av förklaringen är väl den socialistiskt anstrukna arbetarrörelsens ovilja att se individen och istället dela in människor i över- och underklass på grundval av social ställning. Historiskt sett för övrigt samma ovilja som hos de allra sämsta företrädarna för dem som man ville kalla överklass. Men RUT är liberal.