måndag 26 augusti 2013

Om mobbning, nazism och likgiltighet

De senaste dagarna har Upsala Nya Tidning publicerat två (åtminstone) artiklar, som behandlar olika former av trakasserier, dels Carl Franks, ordförande i Judiska Föreningen i Uppsala, artikel Problemet är likgiltigheten på UNT debatt 22 augusti, dels Mats Jonssons, ordförande i Organisation Mot Mobbning, artikel Skriv in mobbning i brottsbalken på UNT debatt 23 augusti. Rubrikerna speglar väl huvudbudskapet i respektive artikel.

Franks artikel utgår från den nazistiska "demonstration" och misshandel i Uppsala 10 augusti, som jag skrivit om i ett tidigare inlägg. Artikeln utgör ett mycket intressant och tänkvärt resonemang om polisens och samhällets insatser och ansvar, men också om vars och ens ansvar som människa. Det sistnämnda är på sätt och vis det allra viktigaste. Det vet nazister och andra kriminella och de vet att terror är deras enda möjlighet att bli en dominerande kraft i samhället. Likgiltighet ökar deras handlingsutrymme, rädsla sprids i samhället och ökar deras handlingsutrymme än mer. Det största problemet är likgiltigheten, men tydlig lagstiftning och tydligt agerande från polisens sida är nödvändiga för att skydda demokratin och lämna utrymme för civiliserade medborgare.

Mats Jonssons artikel om mobbning utgör en kontrast till Franks, trots att de i grunden behandlar likartade problem. Jonsson sätter synbarligen hela sin tilltro till lagstiftning fastän lagstiftning när det gäller något så mångfasetterat som mobbning torde vara oerhört mycket mera komplicerad än att införa förbud mot nazistiska och rasistiska organisationer. Däremot verkar han inte alls ha någon tilltro till enskilda människors och organisationers möjligheter eller vilja att agera mot kränkande beteende.

Jag tror att Jonsson har fel. Att frånkänna skolor, arbetsplatser och enskilda människor förmåga och ansvar är enligt min mening både orättvist och obehagligt. Polisen har dessutom möjligheter att ingripa redan idag och till exempel skolan ska till se till att brott beivras. Och till skillnad mot för några år sedan kan mobbaren tvingas byta skola. Men gott ledarskap är centralt. Gott ledarskap i en organisation försvårar mobbning och ger utrymme för till exempel elevernas goda sidor. Dåligt ledarskap skapar tvärtom spelrum för låga instinkter och "djungelns lag". Men alldeles oavsett ledarskapet har varje individ sitt ansvar som människa.

Problemet är likgiltigheten. Och om man så vill - fegheten.

onsdag 21 augusti 2013

Äntligen ett steg framåt!

Äntligen ett steg framåt i den fruktansvärt segdragna UCC-frågan efter snart ett års långbänk! Det handlar alltså om behandling av svåra fall av bukhinnecancer vid Uppsala Cancer Clinic (UCC). Frågan om de uteblivna remisserna från Akademiska sjukhuset har belysts flitigt i media det senaste året, till exempel i UNT 18 juli. Mycket mera glädjande är de senaste rapporterna i till exempel UNT 19 augusti och TV4 Uppland samma dag - nu ska remisserna komma och patienter även från vårt län få tillgång till den främsta vården.

Och det är väldigt glädjande att Folkpartiet kunnat göra en stor och viktig insats för att få en lösning till stånd. Jag hoppas verkligen att det nu snabbt ska etableras ett gott samarbete mellan Akademiska sjukhuset och UCC!

onsdag 14 augusti 2013

Flathet mot nazister är inte acceptabel

I lördags misshandlade nazister en modig människa på öppen gata i Uppsala i samband med en olaglig nazistisk demonstration. Den modige slogs blodig, sedan han ingripit när nazisterna anföll en kvinna som protesterade mot ha blivit filmad. Polisen gjorde enbart ett tafatt ingripande - se UNT 13 augusti. Polisens undanglidande och blåögda svar i artikeln leder knappast till ökat förtroende.

"Vad tänker polisen göra?", frågar sig UNT på ledarplats 12 augusti. Det är en mycket berättigad fråga. Polisen bör ta mer seriöst på sina centrala uppgifter, nämligen att skydda medborgarna men också vår demokratiska stat. Hatpropaganda och organiserad våldsutövning utgör ett hot mot demokratin och hör inte hemma i ett civiliserat samhälle.

Peter Nobel, f d generalsekreterare i Svenska Röda Korset, har skrivit en mycket tänkvärd debattartikel i UNT 7 augusti - "Organiserad rasism ska förbjudas". Nobel skriver: "Organiserad rasism är tillåten i Sverige. Ändå har vi anslutit oss till FN:s konvention från 1965 mot alla former av rasdiskriminering.
Enligt dess artikel 4a ska 'konventions­staterna förbjuda organisationer och organiserad och annan propaganda, som främjar och uppmanar till rasdiskriminering, samt förklara deltagande i dylika organisationer eller dylik verksamhet som en brottslig handling straffbar enligt lag'” och han anför ett antal goda skäl för en sådan lagstiftning i polemik mot ett antal i debatten vanligt förekommande invändningar. Peter Nobels argumentation förtjänar att tas på allvar. Vi behöver en seriös, inte undanglidande, diskussion i dessa frågor. Med en tydlig lagstiftning skulle inte polisen kunnat agera som i Uppsala 10 augusti 2013.

Demokratiska krafters blåögdhet och inkompetens gentemot rasister och nazister har störtat Europa i fördärvet en gång - det räcker och blir över.

tisdag 13 augusti 2013

Fantastisk konsert och nystart för bloggen

Länge sedan sist! Mycket engagemang har gått åt för att komma in i mitt nya, hedersamma men tidskrävande, uppdrag som ordförande för arbetsutskottet i Folkpartiet i Uppsala län. Väldigt givande och trevligt! Och valrörelsen närmar sig!

Det om det! Nu till allas vårt och Louis de Geers stolta vallonbruk i Lövstabruk och till dess kyrka med den berömda Cahmanorgeln från 1728. Och till uruppförandet av Ulf Johansson Werres hyllning i musik och text till Leufsta och Cahmanorgeln med Magi och verklighet i Lövstabruk under 300 år med Ulf Johansson Werres trio på trombon, kontrabas och slagverk, Ligita Sneibe med Östhammars motettkör, Åsa Hogmark på nyckelharpa samt Ligita och Ulf på Cahmanorgeln. Det hela blev en helt fantastisk upplevelse med inslag - snarast symbios - av jazz, barock och folkmusik där den gamla (och nyligen pietetsfullt renoverade) orgeln kom helt till sin rätt. Allt detta möjliggjort av duktiga musiker, generösa sponsorer och mängder av ideellt arbete. Tack!