fredag 15 mars 2013

Skolan, segregationen och vinsten

Det pågår livliga diskussioner om det fria skolvalet och segregationen och om friskolor och deras eventuella vinster. Uppsala Nya Tidning har nyligen publicerat en ambitiös serie artiklar och ledare med tonvikt på just skola och segregation, till exempel 26 februari Många från Sunnersta väljer friskolor1 mars Dåliga skolor väljs bort och 4 mars "Det fria skolvalet bryter segregationen".

Det är bra att tidningen behandlar problematiken ur olika aspekter, vilket syns redan i rubrikerna. Självklart kan det fria skolvalet ge upphov till segregation, som framgår av den första artikeln ovan, men också skapa möjligheter att bryta segregationen, vilket speglas i den sista. Ledaren (den mittre artikeln ovan) analyserar situationen mer ingående och konstaterar att "Det fria skolvalet är inte okomplicerat, men det ger snart besked om läget på skolan nära dig" och att "En kunnig och tydlig ledning är nyckeln till framgång för alla verksamheter".

Ledarskapets betydelse bekräftas ständigt av verkligheten. Det går att vända en dålig utveckling om man verkligen vill och har rätt kompetens. Ett exempel bland många är kommunala Gottsundaskolan i Uppsala där framför allt pojkarnas meritvärden i årskurs 9 på fyra år höjts från att ha legat långt under genomsnittet i Uppsala till att ligga klart över (och faktiskt något högre än flickornas) enligt Skolverkets databas Siris . I Tierp har under samma period flickorna höjt sina resultat rejält (för att nu ligga i nivå med Gottsundaskolan) medan pojkarnas resultat sjunkit för att nu ligga långt sämre än Gottsundaskolans pojkar (och Tierps flickor). Situationen i Tierp är självfallet helt oacceptabel.

Exemplen ovan visar att resonemanget om fritt skolval och segregation kan och bör föras, men inte får skymma de verkligt viktiga frågorna om politiskt och professionellt ledarskap. Bra skolor kan och ska inspirera andra. Duktiga ledare och pedagoger ska premieras. Jantelagen hör inte hemma i ett civiliserat samhälle.

När det så gäller frågan om vinst och förlust, tycker jag att man bör fundera över vilket som är störst förlust (eller vinst) för samhället - företaget som sköter sin skola exemplariskt och med goda resultat men gör en vinst (placerad efter eget gottfinnande men inom lagens råmärken), eller den misskötta kommunala skolan som ger många av sina elever en dålig start i livet. Svaret borde vara självklart - det är kvalitet som räknas. Brist på kvalitet är dyrt. Mycket dyrt.

Inga kommentarer: