onsdag 27 april 2011

Resultaten i skolan måste förbättras

Skolan i Tierp har problem både med resultat och ekonomi. Prognosen för grundskolan för helåret 2011 är ett underskott på 5,5 miljoner. Gymnasieskolan prognostiserar minus 12 miljoner! Största delen av underskotten ligger i de interkommunala kostnaderna – allt fler elever söker sig till skolor i andra kommuner.

För att möta detta krävs att betygsresultaten börjar utvecklas positivt, vilket tyvärr inte är fallet idag. Efter årskurs 9 var endast 82,6 procent behöriga till gymnasieskolan 2010 jämfört med 85,1 procent 2009 (motsvarande siffra för riket var 88,2 båda åren). Därför har Folkpartiet i Tierp (undertecknad och Barbro Jurell) lämnat en motion till fullmäktige.

I motionen föreslås bland annat att kommunens målsättning för grundskolan ska vara att alla elever som börjar högstadiet hösten 2011 ska nå minst godkänt i alla ämnen efter tre år och att resultaten för årskullar som avslutar grundskolan före 2014 kontinuerligt ska förbättras
och helst nå godkänt i alla ämnen. Alla elever även i tidigare årskurser ska ges den undervisning och det stöd som fordras för att nå målen och därmed underlätta för högstadiet.

Om fullmäktige antar motionen, vilket man verkligen får hoppas, blir det kommunstyrelsens uppgift att tillsammans med tjänstemännen fastställa vad som måste göras för att målen ska nås och vilka ekonomiska och andra medel som krävs.

Betydelsen av kunskap och utbildning kan inte överskattas. Vi måste ge våra barn och ungdomar en god start i livet och såväl det privata näringslivet som kommunen själv behöver välutbildade anställda. All kunskap vinns inte i skolan, men tiden i grundskola och gymnasium
måste användas på allra bästa sätt.

Motionen har refererats i UNT 27 april och Arbetarbladet 27 april. Den intresserade kan läsa motionen här. Motionen har debatterats i Arbetarbladet (nätupplagan), vilket är väldigt trevligt särskilt som de flesta inlägg varit sakliga. Det alla borde kunna vara överens om är väl att resultaten i tierpsskolorna måste förbättras - det finns ingen som helst anledning till att våra elever ska få sämre förutsättningar för utbildning och jobb än andra. Då borde också alla kunna vara överens om att det är viktigt att dessa frågor diskuteras.Inga kommentarer: